ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 28-12-1939

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Η υπογραφείσα συλλογική σύμβασις διά τας αμοιβάς των ναυτεργατών κατά την πολεμικήν περίοδον αποτελεί αναντιρρήτως γεγονός υψίστης σπουδαιότητος όχι μόνον λόγω του κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου αλλά και λόγω της γενικωτέρας της σημασίας διά την εθνικήν μας οικονομίαν. […] Το κυριώτερον όμως […] είναι ότι τα πολεμικά επιδόματα των ναυτεργατών θα ανέλθουν ες εν δισεκατομμύριον τριακόσια εκατομμύρια δραχμών ετησίως […].

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Εις την χθες ληφθείσαν «Εφημερίδα της Ιταλίας» ο γνωστός και εις το αθηναϊκόν κοινόν αρχηγός του ιταλικού φουτουρισμού, ακαδημαϊκός κ. Φ. Μαρινέττι δημοσιεύει επί τη συμπληρώσει 30ετίας από του πρώτου φουτουριστικού μανιφέστου διακήρυξιν των φουτουριστικών επιδιώξεων. Ο κ. Μαρινέττι αυτήν την φοράν ασχολείται ειδικώς με το μυθιστόρημα […].

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Ενα νέον σύστημα τηλεοράσεως ετέθη εις εφαρμογήν εν Αγγλία: Οιοσδήποτε συνδρομητής τηλεφώνου δύναται επί προσθέτω καταβολή πέντε σελλινίων καθ’ εβδομάδα να έχη τηλεοπτικάς εκπομπάς. Τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών μεταβιβάζονται διά του τηλεφωνικού σύρματος, ακόμη και αν κατά την στιγμήν της λήψεως της εκπομπής γίνεται τηλεφωνική συνδιάλεξις.