ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-1-1940

80 χρoνια πριν… 10-1-1940

YΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΛΙΣΑ: […] ο έμμεσος υπαινιγμός [του Τσάμπερλαιν] περί του κ. Χόαρ Μπελίσα, καθ’ ον αυτός είναι κύριος εν τω ιδίω του οίκω και εις αυτόν απόκειται να αποφασίση πώς θα ανασχηματισθή η κυβέρνησις. Οι πολιτικοί κύκλοι φρονούν ότι η αποφασιστική αυτή στάσις θα κάμη καλυτέραν εντύπωσιν μεταξύ της κοινής αγγλικής γνώμης παρά αι επαμφοτερίζουσαι εξηγήσεις, εκ των οποίων θα ηδύνατο να σχηματισθή η εντύπωσις ότι η κυβέρνησις υπέκυψεν εις πίεσιν των στρατιωτικών. […] Κατά τους πολιτικούς κύκλους πιστεύεται ότι η υπόθεσις Μπελίσα […] έχασε πλέον την αρχικήν της οξύτητα [φωτ. Ο Μπελίσσα και ο επικεφαλής του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος, Λόρδος Γκορτ].

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Η Κυβέρνησις […] όπως συμβάλη εις την κατασφάλισιν του δημοσιογραφικού κόσμου, ο οποίος αναλισκόμενος από πρωίας μέχρι νυκτός υπέρ των κοινών ουδέποτε ησχολήθη και ουδέποτε προσεπάθησε να κατοχυρώση τα ιδικά του επαγγελματικά συμφέροντα, έρχεται ήδη διά δημοσιευθέντος Νόμου να ιδρύση Ταμείον Ασφαλίσεως ιδιοκτητών, συντακτών και υπαλλήλων του Τύπου.

ΠΕΡΔΙΚΕΣ: Λήγει σήμερον η περίοδος της θήρας της πέρδικας. Από αύριον οι λαθροκυνηγοί θα οδηγούνται εις τα κρατητήρια.