ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-1-1940

80 χρoνια πριν… 11-1-1940

ΣΟΥΟΜΟ ΣΑΛΜΙ: Οι φινλανδικοί κύκλοι εξαίρουν την νίκην την οποίαν κατήγαγον τα φινλανδικά στρατεύματα κατά της 44ης ρωσικής μεραρχίας. Οι Ρώσσοι αφήκαν επί του πεδίου της μάχης επτά χιλιάδας νεκρούς. Αλλαι 10.000 Ρώσσων περιπλανώνται εις τα γύρω χιονισμένα δάση. Οι Φινλανδοί συνέλεξον πλέον των 1.000 αιχμαλώτων [φωτ]. […] αν οι Ρώσσοι επιχειρήσουν νέαν επίθεσιν κατά τας αρχάς της ανοίξεως θα προσκρούσουν επί της αντιστάσεως των φινλανδικών στραττευμάτων, τα οποία μέχρι της εποχής εκείνης θα οργανώσουν νέας γραμμάς αμύνης.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ: Η κυβέρνησις, έχουσα υπ’ όψει την σημερινήν διεθνή κατάστασιν, ένεκεν της οποίας η Ευρώπη δεινώς δοκιμάζεται και ανθρώπινοι υπάρξεις καθ’ εκάστην θυσιάζονται, ενόμισεν ότι δεν θα ήτο ηθικώς ορθόν να παρασυρθή η ελληνική κοινωνία εις δημοσίους χορούς και δημοσίας διασκεδάσεις. […] Παρά ταύτα όμως, και επειδή η περίοδος των Απόκρεω, είναι συνδεδεμένη με ζωτικά εμπορικά και επαγγελματικά συμφέροντα ωρισμένων τάξεων, εθεωρήθη σκόπιμον να μη καταργηθούν εξ ολοκλήρου οι δημόσιοι χοροί, αλλά να περιορισθή η τέλεσις αυτών κατά το τελευταίον 20ήμερον των Απόκρεω.