ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-1-1940

gkat_02_1601_page_1_image_0006

ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Τα έκτακτα στρατιωτικά μέτρα τα διαταχθέντα εις το Βέλγιον και την Ολλανδίαν προκληθέντα εκ της παρατηρηθείσης συγκεντρώσεως νέων γερμανικών δυνάμεων κατά μήκος των προς την Γερμανίαν συνόρων των Κάτω Χωρών εδημιούργησαν χθες και προχθές πολλάς ανησυχίας παρά τω πληθυσμώ, ο οποίος ανέμενε την από στιγμής εις στιγμήν εκδήλωσιν της γερμανικής δράσεως.

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ: Ανακοινούται εις τους οδηγούς αυτοκινήτων και τροχιοδρομικών οχημάτων ότι ήρχισεν εφαρμοζομένη η αστυνομική διάταξις περί ρυθμίσεως της ταχύτητος των αυτοκινήτων εν τη πόλει και της υποχρεώσεως των οδηγών όπως ανακόπτουν την ταχύτητα των αυτοκινήτων και τροχιοδρομικών οχημάτων προ πάσης διαβάσεως (όπου υπάρχουν καρφιά και λευκαί γραμμαί) και εις όλας τας στροφάς των οδών εν τη πόλει.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ: Συνεπεία των τελευταίων αποτυχιών του ρωσσικού στρατού εις το φινλανδικόν μέτωπον, διετάχθη νέα «εκκαθάρισις» εις τας τάξεις των σοβιετικών στελεχών. Πλείσται εξέχουσαι προσωπικότητες περιέπεσαν εις δυσμένειαν. […] Ιδιαιτέρως όλως αίσθησιν επροξένησεν ο τυφεκισμός του Καγκάνοβιτς, ο οποίος υπήρξε μία από τας μεγαλυτέρας πολιτικάς προσωπικότητας της Σοβιετικής Ενώσεως.