ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-1-1940

80 χρoνια πριν… 17-1-1940

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι το ποσόν, το οποίον θα παρασχεθή εις την Φινλανδίαν υπό τύπον δανείου, θα ανέλθη εις 25 εκατ. Δολλάρια. […] Εν τω μεταξύ, […] κατά τας πληροφορίας της εφημερίδος «Κήρυξ – Βήμα» (παρισινή έκδοσις), οι πρώτοι Αμερικανοί εθελονταί έφθασαν εις Φινλανδίαν. Ούτοι ασκούνται εις το σκι και εις την σκοποβολήν προτού λάβουν μέρος εις τας επιχειρήσεις του μετώπου. [φωτ.]

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ: Την 7ην πρωινήν της χθες απεβίωσε συνεπεία καρδιακού νοσήματος, εις ηλικίαν 79 ετών, η Καλλιρρόη Παρρέν. […] Η πνευματική και φεμινιστική δράσις της Καλλιρρόης Παρρέν ήρχισεν από του 1888, οπότε εξέδωσε την εβδομαδιαίαν «Εφημερίδα των Κυριών», την πρώτην εν Ελλάδι γυναικείαν εφημερίδα, συντασσομένην αποκλειστικώς από γυναίκας. […] Συνέχισε την φιλανθρωπικήν της δράσιν και τους αγώνας της μέχρι προ διετίας, οπότε λόγω ασθενείας παρέμεινε κλινήρης. Αλλά παρ’ όλην την ασθένειάν της η εξαιρετική αυτή και υπέροχος Ελληνίς έδιδε μέχρι των τελευταίων της στιγμών τας κατευθύνσεις του «Λυκείου των Ελληνίδων», το οποίον είναι και το τελευταίον της έργον.