ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 19-1-1940

0000

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ: «Χωρίς να θέλω να κάμω προπαγάνδαν, είπεν ο Γάλλος υπουργός, θα αναφέρω απλώς μιαν αλήθειαν, διότι εις την Αγγλίαν και την Γαλλίαν δεν υπάρχει ανάγκη να εμφανίζωμεν την αλήθειαν με ψιμύθιον. Η Αγγλία δεν ορρωδεί, αλλ’ αντιμετωπίζει πάντοτε τας σκληράς δυσχερείας με ψυχραιμίαν. Η Γαλλία το γνωρίζει και παρακολουθεί με υπερηφάνειαν τα ναυτικά και αεροπορικά κατορθώματα της Αγγλίας, διότι πράγματι περί κατορθωμάτων πρόκειται. Η Γαλλία και η Αγγλία δεν μετεσχημάτισαν τα εργοστάσιά των εις εργοστάσια εξοπλισμών διότι το ήθελαν. Ο πόλεμος εξερράγη παρά την θέλησίν των και τότε απεφασίσθη να γίνη η μετατροπή αυτής της ειρηνικής βιομηχανίας εις πολεμικήν. Η παμμεγίστη δύναμίς μας αυξάνει και θα εξακολουθήση να αυξάνη. Επεσκέφθην τα αγγλικά εργοστάσια και ηδυνήθην να διαπιστώσω την τεραστίαν προσπάθειαν η οποία καταβάλλεται εις το έργον των εξοπλισμών. Η δύναμις αυτή δεκαπλασιάζεται με την συνεργασίαν των δύο εθνών».

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ: Ο αγών εναντίον του κομμουνισμού εις την Γαλλίαν προσέλαβε χαρακτήρα πραγματικής αντιμαρξιστικής σταυροφορίας. Οι κομμουνισταί βουλευταί, όσοι εξ αυτών δεν έσπευσαν να υποβάλουν δηλώσεις αποκηρύξεως των κομματικών δεσμών των, απεβλήθησαν της Βουλής, ήδη δε αντιμετωπίζεται η αφαίρεσις της γαλλικής υπηκοότητος από τους κομμουνιστάς ηγέτας τους καταφυγόντας εις το εξωτερικόν.

«ΑΣΤΕΡΙΑ»: Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι απεβιβάσθησαν σήμερον εις ένα λιμένα της ανατολικής Αγγλίας 11 επιζώντες άνδρες – εξ ων 8 τραυματίαι του ελληνικού ατμοπλοίου «Αστερία» το οποίον εβυθίσθη την παρελθούσαν νύκτα εις την Βόρειον Θάλασσαν, προσηκρούσαν εις νάρκην. Το σύνολον του πληρώματος του ατμοπλοίου απετελείτο εξ 24 ανδρών. Οι λοιποί 13 φαίνεται ότι απωλέσθησαν.