ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26-1-1940

ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Επί τη αυριανή επετείω της υπογραφής της γερμανοπολωνικής συμφωνίας του 1934 η εφημερίς «Τάιμς της Νέας Υόρκης» δημοσιεύει άρθρον εν τω οποίω γράφει τα εξής: «Είναι ήδη φανερόν ότι η Γερμανία προσπαθεί να εξοντώση ολόκληρον τον πολωνικόν λαόν, διότι φαίνεται ότι η Πολωνία πρόκειται να καταστή ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας. Οι κάτοικοί της πρέπει να εξοντωθούν διά να παραχωρήσουν την θέσιν των εις εθνικοσοσιαλιστάς αποίκους». Αι φράσεις αυταί της μεγάλης ουδετέρας αμερικανικής εφημερίδος υπενθυμίζουν με την ζωηρότητα της αντιθέσεώς των τας λέξεις τας χρησιμοποιηθείσας υπό του Χίτλερ ενώπιον του Ράιχσταγκ τον Μάρτιον του 1933. «Η απεριόριστος αγάπη μας και η προσήλωσίς μας εις τας εθνικάς μας παραδόσεις μας βοηθούν να κατανοήσωμεν τα εθνικά δικαιώματα των άλλων, επιθυμούμεν δε εκ βάθους καρδίας να ζήσωμεν μετ’ αυτών εν ειρήνη και φιλία. Ουδεμίαν επομένως τρέφομεν ιδέαν εκγερμανισμού των. Η νοοτροπία του παρελθόντος αιώνος η οποία ωθεί τους κυβερνήτας μας να πιστεύουν ότι θα ηδύναντο να μετατρέψουν εις Γερμανούς τους Πολωνούς και τους Γάλλους, είναι τελείως ξένη προς υμάς».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Εξαιρετική αποδίδεται σημασία εις την συνάντησιν των Ιαπώνων διπλωματών, ήτις πρόκειται να γίνη εις Βουδαπέστην δεδομένου ότι η Ουγγαρία είναι γείτων της Σοβιετικής Ενώσεως και χώρα γνωστή διά τα ανέκαθεν αντιμπολσεβικικά της αισθήματα. Προ ενός άλλωστε μόλις έτους η Ουγγαρία έχει προσχωρήσει εις το αντικομμουνιστικόν σύμφωνον.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ: Βόλος – Την 5.30΄ πρωινήν εξέσπασεν καταρρακτώδης βροχή συνεπεία της οποίας επλημμύρισαν οι χείμαρροι Βρύχων, Αγίου Γεωργίου και Κρασίνδων και όλοι οι δρόμοι της πόλεως. Τα ύδατα κατέκλυσαν τα υπόγεια πλείστων οικιών και ιδία των ακραίων συνοικιών.