ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-1-1940

gkat_02_2501_page_1_image_0001

ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ: […] η σοβιετική επίθεσις Β. και Β.Α. της Λαντόγκα απέτυχε χάρις εις τας φινλανδικάς αντεπιθέσεις και παρά το γεγονός ότι η αεροπορία και το πυροβολικόν είχον ενισχύση τα σοβιετικά στρατεύματα. […] «Ο εχθρός εβομβάρδισεν την περιοχήν του Νούρμι και άλλα τινά μέρη, έχων και την φοράν αυτήν ως στόχον τα νοσοκομεία [φωτ]. Υπάρχουν μέχρι στιγμής 21 νεκροί, ιδιώται και νοσοκόμοι ως και 20 τραυματίαι».

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: «Λόγω του γεγονότος ότι το πετρέλαιον και τα παράγωγά του αποτελούν το 62% των ρουμανικών εξαγωγών, παρέστη ανάγκη ιδρύσεως κεντρικού οργανισμού προς τον σκοπόν του συντονισμού της παραγωγής και της εγχωρίου καταναλώσεως ως και των εις το εξωτερικόν εξαγωγών».

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η προβαλλομένη από διημέρου ταινία του υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού συγκεντρώνει χιλιάδας θεατών, εργατών, υπαλλήλων, επαγγελματιών και μαθητών. Οι θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι διαθέτουν ειδικούς συρμούς οι οποίοι μεταφέρουν από την ύπαιθρον αγρότας, μέλη της ΕΟΝ και μαθητάς ιδίως εκ Ριζομύλου, Μηλεών, Γατζέας, Αγριάς, Λεχωνίων κ.λπ. διά να παρακολουθήσουν την προβαλλομένην ταινίαν. Κατόπιν της παρατηρηθείσης κοσμοσυρροής, απεφασίσθη όπως η προβολή της ταινίας συνεχισθή […].