ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-1-1940

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ: Το Γαλλικόν Μονοπώλιον προτίθεται να αγοράση ελληνικά καπνά αξίας 120 εκ. φράγκων περίπου. Κατ’ άλλας πληροφορίας, και η Αγγλία πρόκειται να αγοράση εφέτος σημαντικάς ποσότητας εκ των καπνών. Ολαι αυταί αι ενθαρρυντικαί πληροφορίαι προκαλούν την εντύπωσιν ότι η ελληνική καπνοπαραγωγή ευρίσκεται εις περίοδον ευημερίας.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΑΑΝΤΑΜΠΑΤ: Ούτω προέκυψεν ισχυροτέρα παρά ποτέ η ανάγκη της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των συμμάχων του Σαανταμπάτ [Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν] περί της καταστάσεως ήτις θα ηδύνατο να δημιουργηθή, αν, ως έγραφεν εσχάτως μια ιρακινή εφημερίς, «η Ρωσσία έκρινε σκόπιμον να εντείνη την πολιτικήν της εν Ανατολή, όπως έπραξεν ήδη εν τη Βορειοανατολική Ευρώπη». Η ιδία εφημερίς προσθέτει ότι «ήτο περιττόν να λεχθή ότι εν περιπτώσει απειλής εναντίον χώρας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα κράτη του Σαανταμπάτ θα ηνούντο διά να αποτρέψουν την σοβιετικήν επέκτασιν». To συγκρότημα τούτο των κρατών, γράφει η ιρακινή εφημερίς, «θα αγωνισθή αποτελεσματικώς εν περιπτώσει οιουδήποτε κινδύνου εν Ασία, οι δε πολιτικοί σκοποί του Σαανταμπάτ είναι καθ’ οιονδήποτε να περιόριση εις τα σημερινά της όρια την σοβιετικήν επιρροήν».