ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-2-1940

ΗΜΕΡΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Το Τμήμα Μητέρων και Παιδαγωγών του Λυκείου των Ελληνίδων μετά του Πατριωτικού Ιδρύματος θα εορτάσουν και εφέτος αύριον την «Ημέραν της Μητέρας». […] Αι μητέρες των λαϊκών τάξεων θα συγκεντρωθούν εις το κινηματοθέατρον «Ούφα», όπου […] θα απονεμηθούν βραβεία εις τας καλυτέρας μητέρας και καλάς μαθητρίας, τας διδασκομένας υπό των κυριών του Λυκείου εις τας λειτουργούσας δέκα σχολάς «Απόρων Μητέρων».
 
ΕΠΙΘΕΣΗ: Αι χθεσιναί επιχειρήσεις ήρχισαν με την πρώτην συμπλοκήν η οποία εγένετο την 10ην πρωινήν ώραν εναντίον του γαλλικού φυλακίου. Κατόπιν, ολίγον μετά μεσημβρίαν εγένετο και η δευτέρα επίθεσις εναντίον άλλου χαρακώματος το οποίον κατείχον οι Γάλλοι. […] Τα πυρά ταύτα του εχθρικού πυροβολικού προεκάλεσαν άμεσον απάντησιν των Γάλλων πυροβολητών και δεν ημπόδισαν τα γαλλικά πολυβόλα καθώς και τα πυροβόλα να αρχίσουν επιτυχή βολήν κατά των γερμανικών στρατευμάτων εφόδου τα οποία διασκορπισθέντα και δοκιμασθέντα υπό του πυρός υπεχώρησαν. Η εις τον τομέα αυτόν αρχίσασα πρωτοβουλία των Γερμανών δράσις του πυροβολικού διήρκεσεν όλην την ημέραν […] μέχρις ότου ενύκτωσε.