ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 2-2-1940

captureh

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: […] Ο υπουργός των Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Σουκρή Σαράτσογλου [φωτ. δεξιά] […] εδήλωσε: «Η συνάντησίς μου με τον κ. Πρόεδρον της ελληνικής Κυβερνήσεως [Ι. Μεταξάς] υπήρξεν εγκαρδιωτάτη και διεπιστώθη κατ’ αυτήν άπαξ έτι πλήρης ταυτότης βλέψεων και σκοπών των δύο χωρών. Εργαζόμεθα διά την ειρήνην και είμεθα βέβαιοι ότι αν κανείς δεν θελήση να διαταράξη την ασφάλειαν του οίκου μας, θα διατηρήσωμεν την γαλήνην και την τάξιν εις τον τομέα μας. Εις το Βελιγράδιον [Βαλκανική Διάσκεψη] θα προσπαθήσωμεν να εργασθώμεν επί της βάσεως η οποία αρχήθεν εχαράχθη διά τους λαούς μας, ουδέν άλλο ζητούντας ή να ζήσουν εν ειρήνη και ασφαλεία». […] Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδήλωσε: «Εξητάσαμεν μετά του κ. Σαράτσογλου, επί 2 1/2 ώρας, όλα τα ζητήματα τα ενδιαφέροντα την Ελλάδα και
την Τουρκίαν. Εφ’ όλων των ζητημάτων τούτων διεπιστώθη
η πλέον απόλυτος ταυτότης αντιλήψεων».

ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Την 5ην απογευματινήν τής χθες εντός τροχιοδρομικού οχήματος της γραμμής Πατησίων απεβίωσεν αιφνιδίως ο ακαδημαϊκός, λόγιος, δημοσιογράφος και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Ο Παπαντωνίου […] προσεβλήθη υπό συγκοπής της καρδίας. […] Ο νεκρός του αειμνήστου λογίου παρέμεινε χθες καθ’ όλην την νύκτα εις τον Σταθμόν των Πρώτων Βοηθειών, όπου σήμερον την πρωίαν θα μεταβή ο γλύπτης κ. Δημητριάδης διά να λάβη εκμαγείον.

ΝΑΥΑΓΙΟ: Ανηγγέλθη εις τον Πειραιά εκ Λονδίνου ότι το μικρόν ελληνικόν φορτηγόν «Ελλη» 1.198 τόννων γκρος και ναυπηγήσεως 1890, ανήκον εις τους αδελφούς κ.κ. Γιαννουλάτου (της Σαγκάης), προσέκρουσεν επί βράχων και εβυθίσθη εις τας νορβηγικάς ακτάς.