ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-2-1940

ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ: […] γερμανικά αεροπλάνα επλησίασαν εις τας βορειοανατολικάς ακτάς της Αγγλίας κατά τας πρωινάς ώρας και επετέθησαν κατά σκαφών εν τη θαλάσση. Αγγλικά καταδιωκτικά αεροπλάνα [φωτ.] υψώθησαν αμέσως και κατεδίωξαν τα γερμανικά. Δύο τοιαύτα τύπου Χάινκελ περιεπλάκησαν με αγγλικά καταδιωκτικά, το εν έξωθι των ακτών του Γιορκσάιρ και το έτερον έξωθι του Νορθάμπερλαντ. Το πρώτον κατερρίφθη εις την θάλασσαν, το δε έτερον, υποστάν σοβαράς ζημίας κατέπεσεν επί δένδρου πλησίον οικίας και συνετρίβη αναφλεγέν.

ΟΜΟΦΩΝΙΑ: Αι συνομιλίαι του Συμβουλίου [της Βαλκανικής Διάσκεψης] απέληξαν εις πλήρη ομοφωνίαν, αι δε ληφθείσαι αποφάσεις χαρακτηρίζουν την όλην πολιτικήν γραμμήν την οποίαν εχάραξεν η Βαλκανική Συνεννόησις από της συστάσεώς της.

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ: Το Συμβούλιον της Χωρικής Βιοτεχνίας έλαβεν μιαν απόφασιν αξίαν ιδιαιτέρας μνείας. Συμφώνως προς την απόφασιν αυτήν θα γίνη προσπάθεια εισαγωγής εκ του εξωτερικού συγχρόνων μηχανημάτων διά την κατεργασίαν της μετάξης και την ύφανσιν μεταξωτών. Τα μηχανήματα θα διανεμηθούν εις τους χωρικούς τους ασχολουμένους με την βιοτεχνίαν της μετάξης. […] Xoρηγούμενα δε δωρεάν εις τους καλυτέρους παραγωγούς πρόκειται […] να συντελέσουν εις την ύψωσιν της στάθμης της όλης παραγωγής.