ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 9-2-1940

ΒΕΫΓΚΑΝ: […] οι αρμόδιοι στρατιωτικοί κύκλοι έκαμαν νύξιν περί της δυνάμεως του γαλλικού στρατού της Εγγύς Ανατολής. Εδημοσιεύθησαν ποικίλαι ειδήσεις αναφορικώς προς τον αριθμόν της δυνάμεως ταύτης η οποία κατά τους Γερμανούς ανέρχεται εις 150.000 και κατά τους Ρώσσους εις 400 χιλιάδας. […] η δύναμις του εν λόγω στρατού κυμαίνεται μεταξύ των δύο ως άνω αριθμητικών συνόλων. Δέον να υπομνησθή ότι υπήρχε πάντοτε αρκετά ισχυρά γαλλική δύναμις εις την Εγγύς Ανατολήν εκτελούσα καθήκοντα φρουράς. Κατά τας πληροφορίας του Ρώυτερ ο σκοπός του εις Κάιρον ταξιδίου του Γάλλου στρατηγού Βεϋγκάν [φωτ.], διά τον οποίον αι εφημερίδες έκαμαν πολλάς εικασίας ήτο να συμβουλευθή τους Αγγλους συναδέλφους του. […] Ο στρατηγός Βεϋγκάν θα παραμείνη εν Αιγύπτω επί τρεις ημέρας κατά τας οποίας θα επιθεωρήση τας αιγυπτιακάς αμυντικάς γραμμάς […].

KATAIΓΙΔΑ: «[…] και έτσι, δεν λέγω ότι θα αποφύγωμεν μέχρι τέλους την καταιγίδα –το εύχομαι και θα το προσπαθήσω– αλλά εκείνο διά το οποίον σας βεβαιώ είναι ότι και εάν δεν την αποφύγωμεν, θα εξέλθωμεν από αυτήν ως άνθρωποι δυνάμενοι να αξιούμεν να μας σέβωνται όλοι, σεβόμενοι προ παντός ημείς τον εαυτόν μας ως άνθρωποι αξιοπρεπείς και με το αίσθημα της τιμής πλήρες. Αλλως, εάν επρόκειτο να μείνωμεν εις την ειρήνην έρποντες και συρόμενοι, τότε καλύτερον να μη μείνωμεν ποτέ εις την ειρήνην» [Ι. Μεταξάς].

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ: Απεβίωσεν χθες ο Δημήτριος Δράκου Παπαδημητρίου, εκ των ιδρυτών του πρώτου Πρακτορείου των εφημερίδων […]. Ο μεταστάς πρεσβύτης υπήρξεν επίσης και ο πρώτος ιδρυτής του οργανισμού λαϊκών εκδόσεων των φυλλαδίων, διά των οποίων κατέστησε προσιτά εις το πολύ κοινόν τα έργα της ελληνικής και ξένης λαϊκής φιλολογίας.