ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11-2-1940

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ: Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Χαλλ, ερωτηθείς, κατά την σημερινήν μετά των δημοσιογράφων συνομιλίαν του, σχετικώς προς τας διπλωματικάς μετά των ουδετέρων συνομιλίας διά το ζήτημα της οργανώσεως ενός υγιούς οικονομικού συστήματος και διά το ζήτημα της μειώσεως των εξοπλισμών, εδήλωσεν ότι η κυβέρνησις των Ην. Πολιτειών συνεζήτει από τινος χρόνου το μέσον διατηρήσεως των θεμελιωδών οικοδομητικών αρχών επί τη βάσει των οποίων να αποκατασταθούν υγιείς και σταθεραί διεθνείς σχέσεις μετά τον παρόντα πόλεμον. Ο κ. Χαλλ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ίδη και άλλα έθνη εξετάζοντα τα ζητήματα ταύτα, εις τρόπον ώστε, όταν συναφθή η ειρήνη, να υφίστανται ακόμη υποχρεώσεις σχετικώς προς τα ζητήματα του οικονομικού συστήματος και της μειώσεως των εξοπλισμών.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Η διεύθυνσις της τουριστικής αστυνομίας διά την καλυτέραν παρακολούθησιν των επαρχιακών μέσων συγκοινωνίας και διαμονής και διά την τόνωσιν του εσωτερικού τουρισμού απεφάσισε την καθιέρωσιν ειδικού πληροφοριακού εντύπου, με το οποίον θα […] διατυπώνουν οι εκδρομείς τας τυχόν παρατηρήσεις ή τα παράπονά των και θα το υποβάλουν κατόπιν εις την τουριστικήν αστυνομίαν […].