80 χρόνια πριν… 12-2-1940

48" χρόνος ανάγνωσης

ΣΥΜΠΑΘΕΙΕΣ: Μεταξύ των καλών προθέσεων της Μ. Βρεταννίας και της αδυναμίας της Γερμανίας όπως επέμβη, η Σουηδία είναι απολύτως ευτυχής εμμένουσα εις την ουδετερότητά της. Ουχ ήττον αι συμπάθειαι των Σουηδών είναι υπέρ της Φινλανδίας. Το ποσόν των 62.000.000 κορωνών, το οποίον συνελέγη από τους εργάτας των σουηδικών βιομηχανιών, και τα 15.000.000 των εισφορών των Σουηδών, αι υπέρ της Φινλανδίας πολεμικαί πιστώσεις, αι 10.000 των εθελοντών κ.λπ. εγγυώνται ότι η Σουηδία θα βοηθήση υλικώς την Φινλανδίαν, αλλά θα τηρήση την έναντι της Ρωσσίας ουδετερότητά της.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Αι συνολικαί απώλειαι των εμπολέμων κατά τον μήνα Ιανουάριον ανέρχονται εις 140, συνολικής χωρητικότητος 402.306 τόννων, μη αναφερομένου του εκτοπίσματος 38 πλοίων […].

ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Από της 1ης Μαρτίου θα εφαρμοσθή το μέτρον της επιτοπίου καταβολής προστίμου από τους διαβάτας οι οποίοι δεν θα διέρχωνται εις τας κεντρικάς οδούς από τας κανονικάς διαβάσεις. Ο αστυφύλαξ θα πλησιάζη τους παραβαίνοντας τας σχετικάς διατάξεις της τροχαίας και θα αξιοί την καταβολήν πενταδράχμου προστίμου δίδων εις αυτούς και απόδειξιν.