ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-2-1940

ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι, σχολιάζοντες την άφιξιν Αυστραλών και Νεοζηλανδών εις την Μέσην Ανατολήν, τονίζουν ότι το μέτωπον της Μέσης Ανατολής ανασυγκροτείται. Στρατεύματα διαφόρων προελεύσεων συγκεντρούνται βαθμηδόν υπό τας συμμαχικάς σημαίας και σχηματίζουν ισχυράν στρατιάν σταθμεύουσαν εις την Εγγύς Ανατολήν και κατανεμημένην εις Αίγυπτον, Αντεν, Παλαιστίνην, Λίβανον, Συρίαν, Ιράκ. Το μεγαλείτερον μέρος αυτής απαρτίζεται εκ των γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων της Συρίας […] και ακολουθεί είτα το αγγλικόν στρατιωτικόν σώμα της Αιγύπτου και είτα του Ιράκ. Ολαι αι δυνάμεις αύται δύνανται να συγκεντρωθούν οπουδήποτε εκδηλωθή επίθεσις ή απειλή και να υποστηρίξουν διά του όγκου των, ανερχομένου εις 600.000 ανδρών καλώς εξωπλισμένων, τας χώρας της βρεταννικής και γαλλικής αυτοκρατορίας.

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»: «[…] Ηδη παρουσιάζεται ένα ευπρεπές κατάστημα εις το οποίον δύνανται οι δημόσιοι υπάλληλοι όχι μόνον να τραφούν κατά τρόπον οικονομικόν και αξιοπρεπή, αλλά και εις το οποίον θα δύνανται να αναπτύξουν εν γένει τας μεταξύ των σχέσεις και θα έχουν ούτως ένα εντευκτήριον εις το οποίον θα ημπορούν να αναστρέφωνται μεταξύ των κατά τρόπον πρόσφορον εις τους δημοσίους υπαλλήλους».