ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 14-2-1940

ΘΗΣΑΥΡΟΣ: Η ισπανική κυβέρνησις παρέσχε την άδειαν εις μίαν εταιρίαν να ενεργήση ερεύνας και να ανασύρη τον μυθώδη θησαυρόν ο οποίος ευρίσκεται θαμμένος από του 1702 εις τον κόλπον του Βίγκο [μετά την ομώνυμη ναυμαχία – φωτ.]. Ο θησαυρός, αποτελούμενος εκ ράβδων χρυσού και αργύρου, μετεφέρετο εκ Μεξικού εις Ισπανίαν, αλλ’ ο ναύαρχος Μανουέλ Βελάσκο εβύθισε τα πλοία του διά να μη τα συλλάβει ο αγγλικός στόλος.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Οι γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι καταλήγουν εις το συμπέρασμα ότι η Γερμανία, ευρισκομένη υπό την σκληράν πίεσιν της προμηθείας ικανής ποσότητος πετρελαίου διά την συνέχισιν του πολέμου, θα εξαπολύση εις το προσεχές μέλλον την λεγομένην «επίθεσιν του πετρελαίου», η οποία κατά τους αυτούς κύκλους προπαρασκευάζεται από μακρού. […] Καθ’ α πιστεύεται εις το Λβωφ, όλη η περιοχή, η οποία αρχίζει από το νότιον τμήμα της πόλεως ταύτης και φθάνει μέχρι των ρουμανικών συνόρων, θα καταληφθή βαθμηδόν υπό γερμανικών στρατευμάτων. Τοιουτοτρόπως οι Γερμανοί θα λάβουν υπό την κατοχήν των όλα τα πετρελαιοφόρα στρώματα της Γαλικίας και το μεγαλύτερον μέρος των σιδηροδρομικών γραμμών […].