ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-2-1940

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ: Ενας πρακτικότατος Αμερικανός, ο Αλέξανδρος Παρλίνι, ίδρυσε ένα εργαστήριον του οποίου αποκλειστικός σκοπός είναι η εξυπηρέτησις των εφευρετών. Ο Παρλίνι εσκέφθη ότι πολλοί άνθρωποι συλλαμβάνουν πρωτοτύπους ιδέας αλλά δεν κατορθώνουν να τας εκμεταλλευθούν, ελλείψει ειδικών γνώσεων. Διά να τους βοηθήση, λοιπόν, διέθεσε ολίγα κεφάλαια και ωργάνωσε το Ινστιτούτον Εφευρέσεων.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: Ολαι αι εκ Φινλανδίας πληροφορίαι δίδουν την εντύπωσιν ότι το εξελισσόμενον εκεί πολεμικόν δράμα εισήλθεν εις την πλέον κρίσιμον φάσιν του. Αι ρωσσικαί δυνάμεις επιτίθενται την φοράν αυτήν συστηματικώς εις τον ισθμόν της Καρελίας εναντίον της γραμμής Μαννερχάιμ […]. Η χρησιμοποίησις του πυροβολικού, των τανκς και της αεροπορίας είναι εξ ίσου συστηματικά, τούτο δε ενισχύει την αντίληψιν ότι τόσον η επίθεσις εις τον ισθμόν της Καρελίας όσον και αι τοπικαί επιθέσεις βορείως της Λαντόγκας και της Σάλλα αποτελούν τον πρόλογον γενικής επιθέσεως η οποία θα εξαπολυθή […] εις όλα τα φινλανδικά μέτωπα.

ΔΙΩΞΕΙΣ: Εις την περιφέρειαν Φλωρίνης ανεκαλύφθη κομμουνιστική οργάνωσις δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβάνουσα ως μέλη κυρίως δημοδιδασκάλους, ωργανωμένους εις πυρήνας κομμουνιστικούς. Πάντες ούτοι συλληφθέντες […] εξετοπίσθησαν εις διαφόρους νήσους.