ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-2-1940

ΑΛΤΜΑΡΚ: […] Επί του γερμανικού εξωπλισμένου δεξαμενοπλοίου «Αλτμαρκ» κατευθυνομένου εις γερμανικόν λιμένα, είχον επιβιβασθή βιαίως αρκετοί Αγγλοι αιχμάλωτοι μεταξύ των οποίων οι πλοίαρχοι και οι ναύται των υπό του «Ναυάρχου Κόμητος φον Σπέε» βυθισθέντων αγγλικών εμπορικών σκαφών «Χάνσμαν» και «Ταϊόρα». […] Το Βρεταννικόν Ναυαρχείον αναφέρον τα γεγονότα προσθέτει ότι το «Αλτμαρκ» καταδιωκόμενον υπό των αγγλικών αντιτορπιλλικών κατέφυγεν εις το νορβηγικόν φιόρδ και κατόπιν αγώνος, κατά τον οποίον 4 Γερμανοί εφονεύθησαν και 5 ετραυματίσθησαν σοβαρώς, υπεχρεώθη το «Αλτμαρκ» να παραδώση τους αιχμαλώτους, οι οποίοι επέβησαν του αγγλικού αντιτορπιλλικού και μετεφέρθησαν εις Αγγλίαν.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Αι χθεσιναί ανακοινώσεις του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως επί μιας συμβάσεως σκοπούσης την εκμετάλλευσιν των υδατοπτώσεων του Αχελώου διά την δημιουργίαν υδροηλεκτρικής ενεργείας εις την Ελλάδα παρέχουν την εντύπωσιν ότι εγένετο αρχή διά την πραγματοποίησιν ενός ονείρου της ελληνικής οικονομίας. […] Την εκτέλεσιν των έργων θα αναλάβουν αμερικανικαί εταιρίαι, αι οποίαι εμελέτησαν ήδη τα έργα αυτά και είναι πεπεισμέναι ότι θα δυνηθούν να παράσχουν εις την χώραν τεραστίαν υδροηλεκτρικήν δύναμιν, πολλαπλασίως μεγαλυτέραν της ηλεκτρικής ενεργείας της οποίας γίνεται χρήσις σήμερον.