ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-2-1940

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ: Γερμανικόν αεροπλάνον, ιπτάμενον υπεράνω των επαρχιών Φριτζ και Γκρόνιγκε, κατεδιώχθη υπό ολλανδικής αεροπορικής περιπολίας και κατά την διάρκειαν της παρελθούσης νυκτός ξένον αεροπλάνον εξηκολούθει να ίπταται υπεράνω του Χέλντερ, παρά τας βολάς της αντιαεροπορικής αμύνης. […] Κατά την διάρκειαν της χθεσινής ημέρας τέσσαρα γερμανικά αεροπλάνα εθεάθησαν εις διάφορα σημεία της Ολλανδίας. […] Επί πλέον κατά την διάρκειαν της παρελθούσης νυκτός ηκούσθη θόρυβος κινητήρων αεροπλάνων ιπταμένων σποραδικώς ανά την Ολλανδίαν υπό το νυκτερινόν σκότος. […] Η ολλανδική κυβέρνησις εζήτησε πληροφορίας περί της εθνικότητος των εν λόγω αεροπλάνων τόσον εν Λονδίνω όσον και εν Βερολίνω. Πλην τούτου διαμαρτυρίαι θα γίνουν εις Βερολίνον διά την παραβίασιν της ουδετερότητος της Ολλανδίας υπό γερμανικών αεροπλάνων.

ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ: Θεσ/κη – Δριμύτατον ψύχος ενέσκηψεν από χθες εις ολόκληρον την Μακεδονίαν και Θράκην, όπου πίπτει χιών συνοδευομένη υπό σφοδροτάτου ανέμου. Εις την πόλιν μας η θερμοκρασία κατήλθεν εις 10 βαθμούς υπό το μηδέν, κρίνεται δε αυτή ως πρωτοφανής διά την Θεσσαλονίκην. Αι συγκοινωνίαι της πόλεως μετά του εσωτερικού διεκόπησαν, λόγω του ότι αι οδοί είναι κεκαλυμμέναι υπό των χιόνων.