ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-2-1940

«ΑΣ ΜΕ ΜΙΣΟΥΝ»: Το ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον μεταδίδει ότι ο κ. Χίτλερ εξεφώνησεν απόψε εν Μονάχω λόγον κατά την διάρκειαν τελετής γενομένης επί τη 20ή επετείω της ιδρύσεως του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Τον λόγον του εξεφώνησεν από του ιδίου μέρους από του οποίου είχεν ομιλήσει προ εικοσαετίας προς τους πρώτους οπαδούς του. […] «Είχα προειδοποιήσει τον κόσμον έναντι των ανθρώπων αυτών όταν παρουσιάσθη η ανάγκη της προειδοποιήσεως ταύτης. Επί ενός πράγματος δεν αφήκα ποτέ αμφιβολίας. Οτι δηλαδή ενεπνεόμην από την ακλόνητον απόφασιν να απελευθερώσω την Γερμανίαν. Ας με μισούν διά τούτο. Είμαι άκρως υπερήφανος».

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ: Οι πρώτοι αριθμοί οι οποίοι συνεκεντρώθησαν σχετικώς με την κίνησιν των μαθητικών συσσιτίων,  […] εμφανίζουν ως καταπληκτικήν την επιτυχίαν της εφετεινής οργανώσεως των μαθητικών συσσιτίων. Κατά το παρελθόν σχολικόν έτος παρεσχέθη συσσίτιον εις 42.520 μαθητάς. Κατά το τρέχον σχολικόν έτος μετέσχον των συσσιτίων 93.968 μαθηταί. Εάν λάβη κανείς υπ’ όψιν του ότι το σύνολον των φοιτώντων μαθητών ανέρχεται εις 953.623 μαθητάς, εξάγει το συμπέρασμα ότι ποσοστόν 10% περίπου συμμετέσχεν εφέτος των μαθητικών συσσιτίων.