ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-2-1940

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Ο στρατιωτικός συνεργάτης του «Φιγκαρώ» εις άρθρον του περί του ερυθρού στρατού γράφει ότι αποτελείται εκ 300 μεραρχιών, εκάστη των οποίων έχει δύναμιν 20.000 ανδρών, ήτοι το σύνολον της δυνάμεως ανέρχεται εις εξ εκατομμύρια ανδρών. Aλλοτε λόγω της μεγάλης ελλείψεως πυρομαχικών το βάρος των επιθέσεων του ρωσσικού στρατού έπιπτεν επί του πεζικού. Η παράδοσις αύτη συνεχίζεται και σήμερον τοσούτω μάλλον καθ’ όσον το ρωσσικόν επιτελείον είναι πεπεισμένον ότι ευρήκεν εις το άρμα μάχης το «υπερπεζικόν», το οποίον είναι δυνατόν να ενεργή επιθέσεις εις οιανδήποτε περίπτωσιν.

ΣΤΑΦΙΔΟΦΥΤΕΙΕΣ: […] ετερματίσθη η νέα μεγάλη «δοκιμή», με την οποίαν το σταφιδικόν ζήτημα εισήλθεν εις νέαν, βασικώς διάφορον από τας προγενεστέρας, φάσιν. Πρόκειται περί της μερικής εκριζώσεως των σταφιδοφυτειών Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων, […] με την οποίαν επεχειρήθη να δοθή ριζικωτέρα λύσις εις ένα ζήτημα που απασχολεί την χώραν επί ήμισυ αιώνα.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Οπως εις όλας τας εμπολέμους και ουδετέρας χώρας, και εις την Μ. Βρεταννίαν εξετάζεται το ζήτημα του κινδύνου του πληθωρισμού. Εις την πραγματικότητα […] η προσπάθεια συνίσταται εις το να μη προσλάβη μεγάλας διαστάσεις.