ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-2-1940

ΔΕΛΤΑΡΙΑ: Διά νόμου δημοσιευθέντος εις την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» παρεσχέθη εις την ταχυδρομικήν υπηρεσίαν η ευχέρεια να εκδίδη καλλιτεχνικά εικονογραφημένα δελτάρια αναπαριστώντα ελληνικά τοπία, μνημεία της αρχαιότητος, πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και εν γένει σκηνάς ειλημμένας εκ του εθνικού ημών βίου.

ΦΑΡΑΩ: Ο καθηγητής Μοντέ […] ηυτύχησε να σημειώση και μίαν νέαν επιτυχίαν. Ανεκάλυψε τους τάφους των Φαραώ της 21ης δυναστείας. Ο πρώτος τάφος είναι άθικτος και περιέχει αντικείμενα εξαιρετικής τέχνης. Μεταξύ αυτών είναι και αγαλμάτια με χρυσάς κεφαλάς λεόντων και αετών, καθώς και χρυσά κύπελλα. Η σαρκοφάγος είναι εκ γρανίτου και λόγω του όγκου της μετά μεγάλης δυσκολίας θα είναι δυνατόν να μεταφερθή εις το αρχαιολογικόν μουσείον του Καΐρου.

ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ: Αι γαλλικαί ομοσπονδίαι καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος και φωταερίου επρότειναν να καθιερωθή από της 14 Απριλίου μέχρι της 15 Σεπτεμβρίου νέα θερινή ώρα η οποία θα έχη από την ηλιακήν ώραν διαφορά δύο ωρών. Διά του τρόπου αυτού θα προκύψη σημαντική οικονομία καυσίμου ύλης, λαμπτήρων και άλλων υλικών.