ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 1-3-1940

ΓΡΑΜΜΗ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: Καίτοι εκατομμύρια ανθρώπων έχουν χωθή, σαν τρωκτικά, υπό το έδαφος και διαχειμάζουν εις υπόγεια φρούρια και ωχυρωμένα χαρακώματα, ο γερμανικός στρατός δεν μένει αδρανής. Τα στρατεύματα εναλλάσσονται σταθερώς εις την γραμμήν Ζίγκφρηδ συνήθως ανά 15 ημέρας. Φυσικά υπάρχουν θέσεις κατά το μάλλον και ήττον εκτεθειμέναι εις κινδύνους, χαρακώματα περισσότερον ή ολιγώτερον άνετα ή πρωτόγονα, οχυρώματα με ηλεκτρικήν θέρμανσιν, κρεββάτια αναπαυτικά, ρέον ύδωρ, όπως υπάρχουν και θέσεις που δεν έχουν καμμίαν άνεσιν. Αι στρατιωτικαί αρχαί μετακινούν τα στρατεύματα κατά τρόπον ώστε να μην έχουν άλλοι όλας τας ανέσεις και άλλοι καμμίαν άνεσιν. […] Παραστάσεις θεατρικαί από επαγγελματικούς θιάσους, προγράμματα ραδιοφώνου, εκπαιδευτικαί εκδρομαί, μία βιβλιοθήκη η οποία αριθμεί οκτώμισυ εκατομμύρια τόμους πολεμικά τραγούδια και σκετς, γραμμένα από στρατιώτας, ραδιοφωνική επικοινωνία με τας οικογενείας των πολεμιστών: όλα αυτά κάμνουν να περνά η ημέρα του στρατιώτου και να διατηρήται το ηθικόν του ακμαίον.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Παρά την ακτήν της Βεσσαραβίας, επί της Μαύρης Θαλάσσης, παρετηρήθη τελευταίως εν περίεργον φαινόμενον. Εις απόστασιν ολίγων μέτρων από της ακτής, η θάλασσα καλύπτεται υπό παχέος στρώματος πετρελαίου, το οποίον χύνεται προς το πέλαγος. […] Οι κάτοικοι συρρέουν επί λέμβων […] διά να προμηθευθούν δωρεάν το πολύτιμον αυτό υγρόν.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Υπό του Δήμου Πειραιώς εξεδόθη στατιστική εκ της οποίας εμφαίνεται η κίνησις της δημοσίας Βιβλιοθήκης κατά τον μήνα Ιανουάριον. Κατ’ αυτήν, εις τας αιθούσας αναγνωστηρίων προσήλθον και ανέγνωσαν βιβλία επιστημονικού και άλλου περιεχομένου 7.462 άτομα. Επίσης, εις την αίθουσαν του μαθητικού αναγνωστηρίου προσήλθον 518 μαθηταί. […] Λόγω της παρουσιαζομένης εξαιρετικής κινήσεως εις τα αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης, απεφασίσθη η επέκτασις αυτών.