ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-3-1940

gkat_02_1103_page_1_image_0006

«ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΡΟΛΟΥ»: […] Από του Σεπτεμβρίου, λοιπόν, η Ρουμανία θελήσασα να διασφαλίση πάση θυσία την ουδετερότητα και την ανεξαρτησίαν της έθεσεν εις εφαρμογήν τεράστιον σχέδιον οχυρώσεων. Κατά την έναρξίν των ο ίδιος ο Βασιλεύς Κάρολος, συνοδευόμενος από τον Διάδοχον Μιχαήλ [φωτ.], μετέβη και έλαβε προσωπικήν γνώσιν της καταστάσεως. Εντός πέντε μηνών μία πυρετώδης εργασία εξετελέσθη. Η εργασία αυτή θα τερματισθή περί τα μέσα Απριλίου. Ηδη δε η Ρουμανία διαθέτει μίαν πλέον ισχυράν οχυρωματικήν γραμμήν – την «Γραμμήν Καρόλου» καθ’ όλον το μήκος των 1.158 χιλιομέτρων. Η γραμμή αυτή ομοιάζει προς την «Μαζινώ» και την «Σίγκφρηντ». Ωρισμέναι διαφοραί βεβαίως υπάρχουν.

KAΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ: Η χθεσινή θαυμασία «λιακάδα» ηυνόησεν εξαιρετικά τους εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας. Από των πρωινών ωρών οι συμπολίται με «λαγάνες» ανά χείρας και άλλα σαρακοστιανά τρόφιμα έσπευδον προς τους σταθμούς των αυτοκινήτων και των σιδηροδρόμων διά να αναχωρήσουν εις τας εξοχάς. Επίσης πολλοί γλεντζέδες μετά τους χορούς της Κυριακής συνέχισαν, χωρίς διακοπήν, το γλέντι των κουλούμων. Αυτοί όμως, επειδή δεν είχαν κοιμηθή διόλου, έμοιαζαν με… μπαγιάτικα μύδια.