ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-3-1940

13sel2filist

ΕΙΡΗΝΗ: Ενώ καθ’ όλην την σημερινήν ημέραν και τας πρώτας νυκτερινάς ώρας υπήρχε πλήθος αλληλοσυγκρουομένων πληροφοριών περί των συνεχιζομένων εις την Μόσχαν διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσσίας και Φινλανδίας διά την σύναψιν ειρήνης, αργά την νύκτα αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα εγκύρων προελεύσεων μετέδωσαν την είδησιν ότι μετά πόλεμον 104 ημερών η ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών συνήφθη. […] Οι κυριώτεροι όροι της είναι: 1ον) Αμεσος αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκατέρωθεν. 2ον) Παραχώρησις εις τα Σοβιέτ του ισθμού της Καρελίας συμπεριλαμβανομένου και του Βιιπούρι. 3ον) Η Φινλανδία παραχωρεί εις τα Σοβιέτ στρατιωτικήν βάσιν επί της χερσονήσου του Χανγκόε [φωτ..: Φινλανδοί απομακρύνονται από το Βίμποργκ].

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: Η ηθοποιός του κινηματογράφου Βίβιαν Λέυ […] πρόκειται λίαν προσεχώς να νυμφευθεί τον Λώρενς Ολιβιέ. Διά να εορτασθή με περισσοτέραν ευθυμίαν ο γάμος, ο μνηστήρ εφρόντισεν να προμηθευθή από την Γαλλίαν εξ κιβώτια σαμπάνιας […]. Ο Ολιβιέ ελησμόνησεν όμως να εκδώση και την σχετικήν άδειαν εισαγωγής, με συνέπεια να κατασχεθούν τα κιβώτια εις το τελωνείον και να πωληθούν εις πλειστηριασμόν.