ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-3-1940

gkat_02_1403_page_1_image_0002

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: […] παρουσία του Ντούτσε η φασιστική βουλή εξήτασε την πρωίαν τον προϋπολογισμόν του υπουργείου Στρατιωτικών. Ο υφυπουργός στρατηγός Σόντου είπεν ότι η Ιταλία κρατεί πάντοτε υπό τας σημαίας εν εκατομμύριον ανδρών τελείως ησκημένων και ανηκόντων εις τας νέας κλάσεις. Αι δυνάμεις αύται, είπεν ο υφυπουργός, επιτρέπουν εις το να αντιμετωπίζεται η εξέλιξις της διεθνούς καταστάσεως, χωρίς να παρεμποδίζεται κατ’ ελάχιστον η παραγωγή της χώρας.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: Εις την Ωστίαν, το αρχαίον επίνειον της Ρώμης, ανευρέθη, κατά τας τελευταίας ανασκαφάς, μία προτομή του Θεμιστοκλέους, η οποία, ως λέγουν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι, είναι η πλέον πιστή εικών του νικητού της Σαλαμίνος. Αι μέχρι τούδε γνωσταί προτομαί του ενδόξου ήρωος και ειδικώτερον η προτομή η οποία φυλάσσεται εις το μουσείον του Βατικανού και η οποία δημοσιεύεται εις όλα τα ιστορικά συγγράμματα δεν θεωρείται αυθεντική. Εις την ανευρεθείσαν προτομήν ο Θεμιστοκλής απεικονίζεται δίχως κράνος, με μικρούς οφθαλμούς, παχέα χείλη, βραχείαν κόμην και με έκφρασιν η οποία αποκαλύπτει όλην την δύναμιν του χαρακτήρος του.