ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-3-1940

gkat_02_1803_page_1_image_0006

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ: Αι τρεις χιλιάδες μιλλίων τα οποία χωρίζουν το θέατρον του πολέμου από τα αμερικανικά εργοστάσια, δεν εμποδίζουν την πολεμικήν βιομηχανίαν των Ηνωμένων Πολιτειών να εργάζεται εντατικώτατα διά να επαρκέση εις την ζήτησιν πολεμικού υλικού υπό των Συμμάχων. Ούτως υπολογίζεται ότι η αμερικανική βιομηχανία εντός του 1940 θα παραγάγη 10.000 στρατιωτικά αεροπλάνα εκ των οποίων 3-5 χιλιάδες προορίζονται διά τους Συμμάχους. Εκ των 45 εργοστασίων αεροναυτικών κατασκευών, τα οποία λειτουργούν εν Αμερική τα 23 εργάζονται διά την αποκλειστικήν κατασκευήν πολεμικών αεροπλάνων. Διά το 1941 προβλέπεται ότι η αμερικανική βιομηχανία θα δυνηθή να φθάση ετησίαν παραγωγήν 23.000 αεροπλάνων [φωτ. Αεροναυπηγοί στο εργοστάσιο της Lockheed].

ΓΑΜΟΣ: Ο νέος αστικός κώδιξ εις το περί οικογενειακού δικαίου κεφάλαιόν του διαπνέεται από συντηρητικότητα. Ο γάμος κατά την εισήγησιν του καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Μπαλή διατηρεί και μέχρι σήμερον τον θρησκευτικόν του τύπον. Αν εις άλλας χώρας, τονίζεται, ένεκα ριζικών αντιθέσεων εκκλησίας και πολιτείας ή ένεκα ελλείψεως θρησκευτικής ενότητος ηναγκάσθησαν να δεχθούν τον πολιτικόν γάμον, τούτο πόρρω απέχει να εύρη παρομοίαν δικαιολογίαν και παρ’ ημίν.