ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-3-1940

/
g

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Η «Ισβέστια», εξετάζουσα το πρόβλημα των τροφίμων εις την Σοβ. Ρωσσίαν, διαμαρτύρεται διότι, παρά τας οδηγίας αι οποίαι εδόθησαν το παρελθόν έτος υπό του κομμισαριάτου της Γεωργίας, η παραγωγή λαχανικών υπήρξε πολύ κατωτέρα των προηγουμένων ετών. Κατά την διάρκειαν του χειμώνος, εις πολλάς πόλεις εσημειώθη πλήρης έλλειψις των ειδών αυτών πρώτης ανάγκης και τούτο διότι οι χωρικοί δεν ηθέλησαν να συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις των αρχών. Το σχέδιον παραγωγής λαχανικών και πατάτας επραγματοποιήθη εις την περιφέρειαν της Μόσχας μόνον κατά τα 50 τοις εκατόν, εις δε τας περιφερείας του Ροστόβ και Κρεσνοντόρ κατά τα 36 τοις εκατόν.

ΤΕΤΑΡΤΗ: Η Ελλάς έρχεται τετάρτη μετά την Αγγλίαν, την Ιταλίαν και την Ολλανδίαν εις την κίνησιν της ναυσιπλοΐας του Σουέζ. Τούτο αποδεικνύει πόσον υγιής είναι η θέσις της ελληνικής ναυτιλίας εις τας θαλάσσας τας οποίας συνδέει η Διώρυξ και ιδίως εις την Μεσόγειον και πόσον μεγάλα τα ελληνικά συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί η διατήρησις της ειρήνης και της ασφαλείας εις την θάλασσαν αυτήν.