ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-3-1940

ΚΡΙΣΗ: Η σοβούσα εσωτερική κρίσις, κύριοι δημιουργοί της οποίας υπήρξαν η λύσις εις την οποίαν κατέληξεν ο ρωσσοφινλανδικός πόλεμος και η διπλωματική δραστηριότης του Αξονος, εξερράγη σήμερον, διά της παραιτήσεως της κυβερνήσεως Νταλαντιέ και της αναθέσεως της εντολής διά τον σχηματισμόν του νέου υπουργείου εις τον μέχρι τούδε υπουργόν των Οικονομικών κ. Πωλ Ρενώ [φωτ]. […] Κατόπιν όμως των δηλώσεων Νταλαντιέ και της διεξαχθείσης τας πρωινάς ώρας ψηφοφορίας εν τη Βουλή, η κατάστασις έλαβε νέαν τροπήν, του ανασχηματισμού της κυβερνήσεως τεθέντος πλέον επί ευρυτέρας βάσεως.

«ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΙ»: Εις τας προθήκας καταστημάτων εκτίθενται είδη προστασίας κατά του χημικού πολέμου. Προσωπίδες, ολόκληροι στολαί εκ καουτσούκ κτλ. Και οι περίεργοι συγκεντρώνονται έξωθι των προθηκών διά το θέαμα. Αγορασταί όμως δεν παρουσιάζονται. […] Τας χιλίας δραχμάς που στοιχίζει μία προσωπίς δεν θα τας προσφέρη βεβαίως κανείς. […] Αλλως τε οι κίνδυνοι του πολέμου ευρίσκονται ακόμη μακράν.

ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΕΦΑΛΩΝ: Παρά τα κατασταλτικά μέτρα των αρχών, εις τας νήσους Φιλιππίνας εξακολουθούν να υπάρχουν κυνηγοί ανθρωπίνων κρανίων. […] Τα κρανία χρησιμοποιούνται ως τρόπαια αλλά και διά λατρευτικούς σκοπούς.