ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-3-1940

ΠΑΡΕΛΑΣΗ: Παρά την απαγόρευσιν των αρχών, τα μέλη του «Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού» ωργάνωσαν εις το Μπέλφαστ, επί τη επετείω του «αιματηρού Πάσχα» του Δουβλίνου του 1916, διαδήλωσιν. Οι διαδηλωταί παρήλασαν διά των οδών της πόλεως και κατέθεσαν στέφανον εις την οικίαν όπου έμενεν ο στρατηγός Μακ Κόλβιλ, ο οποίος κατεδικάσθη εις θάνατον τω 1921.

ΤΙΜΕΣ: Η συγκράτησις των τιμών […] δεν είναι μόνον αγορανομικόν ζήτημα. Πρωτίστως είναι ζήτημα αυξήσεως της εσωτερικής παραγωγής ώστε αύτη […] να δυνηθή να αντικαταστήση τα εκ του εξωτερικού εισαγόμενα είδη, τα οποία υφίστανται, και είναι λίαν φυσικόν τούτο, τον αντίκτυπον της διεθνούς προς τα άνω τάσεως των τιμών.

ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: […] την ημέραν κατά την οποίαν ο φον Ρίμπεντροπ μετέβη προς επίσκεψιν του Πάπα, το αυτοκίνητον το οποίον εστάλη υπό του Βατικανού διά να τον παραλάβη, δεν έφερε την σημαίαν με τον αγκυλωτόν σταυρόν. Η παράλειψις αποδίδεται εις το ότι ο Πάπας Πίος ΙΑ΄, εις λόγον του εκφωνηθέντα τω 1938 σχετικώς με τους διωγμούς των Καθολικών, εχαρακτήρισε το εθνικοσοσιαλιστικόν έμβλημα ως «εχθρικόν διά τον χριστιανικόν σταυρόν».