ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-3-1940

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: […] εις την νέαν κυβέρνησιν θα περιληφθούν διάφορα μέλη της σημερινής αντιπολιτεύσεως […]. Ο κ. Τσώρτσιλ, κατά τας ιδίας φήμας, θα ήτο και την φοράν αυτήν η ψυχή της νέας κυβερνήσεως, γινόμενος ένα είδος υπερυπουργού της Εθνικής Αμύνης. […] Οι κοινοβουλευτικοί κύκλοι διατίθενται ευνοϊκώς προς την σύστασιν εις τους κόλπους της κυβερνήσεως ενός Πολεμικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τους κ.κ. Τσάμπερλαιν, Τσώρτσιλ και δύο ή τρία άλλα μέρη ελεύθερα από τον φόρτον και την ευθύνην της τρεχούσης υπηρεσίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: Μέσα εις μίαν τριετίαν η Ελλάς απέκτησε στρατόν, οπλισμόν και ασφάλειαν συνόρων. […] Τα μυστικά της οργανώσεως της αμύνης […] δεν πρόκειται να γνωσθούν […]. Υπάρχουν όμως και μέτρα και ενέργειαι και αποτελέσματα, εις τα οποία όχι μόνον είναι δυνατόν αλλά και πρέπει να δοθή ευρυτέρα δημοσιότης διά να πεισθούν όλοι ότι αι θυσίαι […] του λαού δεν υπήρξαν άσκοποι.

ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ: Η Ακαδημία των Επιστημών της Ουκρανίας απέστειλεν εις την περιοχήν του Σουχούμ ειδικήν αποστολήν της οποίας τα μέλη ημπόρεσαν να αριθμήσουν εντός δέκα ημερών δώδεκα πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 107 και 125 ετών.