ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29-3-1940

80-chronia-prin-stin-k-29-3-1940-2370660

ΓΚΑΛΟΠ: Φαίνεται ότι η επιστήμη της στατιστικής δύναται να κατατάξη όχι μόνον τα φυσικά φαινόμενα, και τα πολιτικά και κοινωνικά, αλλ’ ακόμη και να πειθαρχήση, να ρυθμίση τους ηθικούς και ψυχολογικούς παράγοντας. Αυτήν την γνώμην φαίνεται ότι έχει ο διάσημος Αμερικανός στατιστικός δόκτωρ Τζωρτζ Γκάλοπ [φωτ. καθιστός], ο οποίος ίδρυσε και διευθύνει ένα παράδοξον ινστιτούτον στατιστικών ερευνών, που εδρεύει εις την Ουάσιγκτων. Κατ’ αυτάς ο δόκτωρ Γκάλοπ ησχολήθη π.χ. με το τι σκέπτονται οι εκλογείς περί της συζύγου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυρίας Ρούζβελτ. Η «πρώτη κυρία της Αμερικής», της οποίας το μειδίαμα έχει φωτογραφηθή κατά την τελευταίαν οκταετίαν εις όλα τα περιοδικά των Ην. Πολιτειών, είναι περισσότερον δημοφιλής από τον σύζυγόν της. «Με την ευφυΐαν της και την ικανότητά της –είπε κάποιος– δίδει το παράδειγμα εις τας Αμερικανίδας». Εις ερώτησιν τεθείσαν υπό του Ινστιτούτου: «Εγκρίνετε την συμπεριφοράν της κυρίας Ρούζβελτ ως πρώτης κυρίας της Αμερικανικής Δημοκρατίας, τα 58% των εκλογέων απήντησαν ναι και τα 32% όχι.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Μίαν σειράν αναγκαιοτάτων μέτρων λαμβάνει ή συστηματοποιεί το Κράτος διά προσφάτου Διατάγματος περί των υποχρεώσεων των πλοιοκτητών των επιβατηγών πλοίων προς προστασίαν της χώρας, των πληρωμάτων και των επιβατών των πλοίων των εκ των μολυσματικών νόσων και των ασθενειών εν γένει. Χαρακτηριστικόν είναι ότι το Διάταγμα υποχρεοί τους πλοιοκτήτας όπως διά τα πλοία, τα εκτελούντα συνεχείς πλόας πέραν των τεσσάρων ημερών, διατηρούν επί του σκάφους ιατρόν. Επίσης λαμβάνεται σειρά μέτρων διά την απολύμανσιν και την υγειονομικήν επιθεώρησιν των επιβατηγών και των φορτηγών πλοίων. Δεν αρκεί, εν τούτοις, ότι ελήφθησαν τα καλά και επαινετά αυτά μέτρα· πρέπει και να εφαρμοσθούν μετ’ αυστηρότητος ίσως δε και σχολαστικισμού.