ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5-4-1940

ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ: Το Ρώυτερ πληροφορείται ότι κατά την χθεσινήν επίθεσιν των γερμανικών αεροπλάνων εναντίον αγγλικής νηοπομπής εν υδροπλάνον τύπου «Σάδερλανδ» ενεργούν μεμονωμένως, έδρασεν επιτυχώς εναντίον εξ εκ των επιτεθέντων κατά της νηοπομπής γερμανικών αεροπλάνων. […] Η αερομαχία εγένετο υπεράνω της Βορείου Θαλάσσης, ήτο δε θεαματικωτάτη.  […] Ολίγον ύστερον έφθασαν εξ εχθρικά αεροπλάνα του αυτού τύπου και ήρχισε δευτέρα αερομαχία. Το αεροπλάνον ήνοιξε πυρ δι’ όλων των πυροβόλων του κατά των εχθρικών, και εντός ολίγων στιγμών, τα δύο εκ των τελευταίων απεχώρησαν, ενώ τα άλλα τέσσαρα εκράτησαν τον αγώνα, μέχρις ότου, τέλος, το γερμανικόν αεροπλάνον, του οποίου, ως φαίνεται, επέβαινεν ο διοικών το επιτεθέν σμήνος, κατέπεσεν εις την θάλασσαν φλεγόμενον, ενώ εν άλλο το οποίον είχε δεχθή βροχήν σφαιρών απεχώρησε. Φαίνεται ότι τούτο ήτο το αεροπλάνον το οποίον προσεγειώθη αναγκαστικώς εις Νορβηγίαν. Εν τέλει απεχώρησαν και τα υπόλοιπα δύο. Το υδροπλάνον επέστρεψεν αβλαβές εις την βάσιν του.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ: [..] ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Χαλλ [των ΗΠΑ], ομιλών προς τους αντιπροσώπους του Τύπου, εξέφρασε την δυσαρέσκειάν του διά τον λόγον τον οποίον εξεφώνησεν ο υπουργός της Δικαιοσύνης του Καναδά κ. Γκόρντον Κόνραντ εις Οντάριο, δηλώσας ότι ο Καναδάς πρέπει να καταβάλη πάσαν προσπάθειαν διά να κάμη τας Ηνωμένας Πολιτείας να μετάσχουν εις τον πόλεμον παρά τω πλευρώ των Συμμάχων.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ: Συνεχίζεται η προσπάθεια διά την αξιοποίησιν των αποξηρανθεισών γαιών της Βορείου Ελλάδος. […] Ητο, συνεπώς, επόμενον, εις περίοδον κατά την οποίαν τόσον επιμόνως το Κράτος επιδιώκει την αύξησιν της εθνικής παραγωγής, να καταβληθούν σύντονοι προσπάθειαι ίνα μη αι αποξηρανθείσαι γαίαι της Βορείου Ελλάδος παραμένουν χέρσοι.