ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-4-1940

ΨΥΧΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Ενα εντελώς πρωτότυπον βραβείον εθεσπίσθη εις το ένα από τα δύο αρχαιότερα πανεπιστήμια της Αγγλίας: Πρόκειται περί του «Βραβείου διά την μελέτην και επιστημoνικήν έρευναν των ψυχικών φαινομένων». Το «Κολλέγιον της Τριάδος» του Καίμπριτζ θα χορηγή κατ’ έτος 300 λίρας εις τον σπουδαστήν ο οποίος θα έχη να επιδείξη μεγαλειτέραν επίδοσιν εις τον κλάδον τούτον της επιστήμης. […] Χάρις εις το κληροδότημα τούτο θα καταστούν δυναταί σπουδαί αι οποίαι μέχρι τούδε εις όλας τας χώρας του κόσμου –πλην της Αμερικής– εθεωρούντο εξωπανεπιστημιακαί.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ: Τα αντιαεροπορικά καταφύγια τα οποία αποκτούν υποχρεωτικώς αι πολυκατοικίαι δεν είναι καταφύγια εφ’ όσον δεν κλείονται στεγανώς. Προς τούτο, δε, είναι αναγκαίον να έχουν, αντί θυρών, χαλύβδινα διαφράγματα. Οι ιδιοκτήται όμως, ενώ δαπανούν εκατομμύρια διά τας πολυκατοικίας των, δυστροπούν να καταβάλουν τας ολίγας χιλιάδας που απαιτούνται διά την απόκτησιν του χαλυβδίνου διαφράγματος.

ΑΠΟΙΚΙΕΣ: Οι «Τάιμς» εν κυρίω άρθρω τονίζουν την συμβολήν την οποίαν παρέσχον αι αποικίαι εις τον αγώνα τον οποίον διεξάγει η αυτοκρατορία. […] η κυριοτέρα συμβολή των αποικιών ανάγεται εις το οικονομικόν επίπεδον.