ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-4-1940

ΒΟΗΘΕΙΑ: […] η επίσημος Νορβηγική κυβέρνησις εζήτησε παρά των Συμμάχων την άμεσον αποστολήν εκστρατευτικού σώματος μετά πολεμοφοδίων διότι η υπό των Γερμανών κατάληψις της περιφερείας του Οσλο [φωτ.] και των κυριωτέρων επακτίων οχυρώσεων […] στερεί τον ολονέν συγκροτούμενον νορβηγικόν στρατόν επαρκών πολεμικών μέσων διά την διεξαγωγήν του αναληφθέντος πολέμου.

ΖΟΛΑ: Εωρτάσθη η εκατονταετηρίς από της γεννήσεως του Αιμιλίου Ζολά. Εις το Μενταί πρόκειται ν’ ανοίξη ένα μουσείον εις μνήμην του μεγάλου συγγραφέως. Ο Ζολά υπήρξεν ήρως πολλών περιπετειών. Πρώτον διότι ησχολήθη με την πολιτικήν και εκρίθη έτσι διά της πολιτικής του γνώμης μάλλον παρά διά τον αληθινόν του χαρακτήρα. Η γαλλική κυβέρνησις μετέφερε τα οστά του εις το Πάνθεον, ολιγώτερον διά τα μυθιστορήματά του παρά διά την δημοσίαν του δράσιν. […] είναι δυνατός δημιουργός, ολιγώτερον προσώπων παρά μύθων, ζωγράφος, όχι της πραγματικότητος αλλά των παραμορφώσεων της φαντασίας του, τας οποίας του επιβάλλει η πραγματικότης. Παρά τα κενά, παρά τα σφάλματα, το έργον του, βορβορώδες και ελκυστικόν συγχρόνως είναι προωρισμένον να επιζήση.