ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-4-1940

«NAYAΡΧΟΣ ΣΕΕΡ»: Είναι δυνατόν να παρασχεθούν πληροφορίαι περί του εξαιρετικώς επιτυχούς έργου το οποίον επετέλεσαν υπό συνθήκας όλως επικινδύνους τα υποβρύχιά μας κατά την παρελθούσαν εβδομάδα. Το θωρηκτόν «τσέπης» «Ναύαρχος Σέερ» υπέστη επιτυχή επίθεσιν από το υποβρύχιον «Σπίαρφις» κατά τας πρωινάς ώρας της Πέμπτης. Είναι πιθανόν ότι το «Ναύαρχος Σέερ» εβλήθη από τορπίλλας πλειστέρας της μιας. Το πολεμικόν «Τρούαντ» ετορπίλλισε και εβύθισε γερμανικόν καταδρομικόν, το οποίον πιστεύεται ότι ήτο το «Καρλσρούη». Η καταβύθισις του καταδρομικού αυτού […] ανεγνωρίσθη υπό των Γερμανών [φωτ. Το πλήρωμα του «Σπίαρφις» μετά τον τορπιλλισμό του «Ναυάρχου Σέερ»].

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ: Την νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακήν η πόλις του Αιγίου την διήλθεν εν ανησυχία και νευρικότητι, συνεπεία επανειλημμένων σεισμικών δονήσεων κατά το μάλλον ή ήττον ισχυρών. Αι δονήσεις ήρχισαν την 10 και 43 εσπερινήν του Σαββάτου, εξηκολούθησαν δε δι’ όλης της νυκτός καταπαύσασαι κατά την πρωίαν. Η ισχυροτέρα δόνησις ήτις συνωδεύετο και υπό υποχθονίου βοής ήτο η τελευταία σημειωθείσα […], δωδεκάτη τον αριθμόν. Ευτυχώς ότι ζημίαι δεν επήλθον από τους αλλεπαλλήλους αυτούς σεισμούς […].