ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 19 – 4 – 1940

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΝΤ: Ο ναύαρχος Μπερντ, ο οποίος έφθασε την παρελθούσαν Δευτέραν εις τον λιμένα του Μοντ, εδήλωσεν ότι ο μαγνητικός πόλος μετετοπίσθη 108 μίλλια περίπου προς δυσμάς. Τα μέλη της εξερευνητικής αποστολής αντελήφθησαν το γεγονός κατά την διάρκειαν των πτήσεων αναγνωρίσεως, κατά τας οποίας διεπίστωσαν παρέκλισιν των μαγνητικών πυξίδων των. Ο ναύαρχος Μπερντ [φωτ.] προσέθεσεν ότι εις απόστασιν 3.500 μιλλίων από του γεωγραφικού πόλου υπάρχουν κοιτάσματα γαιανθράκων, πράγμα το οποίον δεικνύει ότι η περιφέρεια αυτή άλλοτε ήτο θερμή. Η εξερευνητική αποστολή ανεκάλυψεν εις αγνώστους ζώνας διαφόρους νησίδας και τέσσαρας οροσειράς.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ ανακοινοί τα ακόλουθα: Ο Πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν προέβη σήμερον εν τη Βουλή των Κοινοτήτων εις σημαντικάς ανακοινώσεις επί των προσφάτων εν Λονδίνω συνομιλιών με τους εν τη Βαλκανική Πρεσβευτάς της Αγγλίας, ειπών ότι αι συσκέψεις με τους εν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Αγγλους αντιπροσώπους κατέδειξαν το ζωηρόν ενδιαφέρον το οποίον έχει η κυβέρνησις διά τας εν λόγω χώρας. Ο σκοπός των συζητήσεων υπήρξεν σύμφωνος με την καθωρισμένην πολιτικήν της Κυβερνήσεως της Α. Μεγαλειότητος προς διατήρησιν της ειρήνης και παγίωσιν της ασφαλείας εις τα Βαλκάνια και τας Παραδουναβίους χώρας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το υπουργείον Σιδηροδρόμων ειδοποιεί τους κατόχους αυτοκινήτων κυκλοφορούντων εις την περιφέρειαν Αθηνών-Πειραιώς ότι δέον να μεριμνήσουν όπως παραλάβουν εγκαίρως παρά της οικείας οικονομικής εφορίας την νέαν άδειαν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου των (βιβλιάριον) καθ’ όσον κατά την προσεχή διανομήν βενζίνης τοιαύτα δελτία θα χορηγηθούν μόνον εις όσους είναι εφωδιασμένοι διά της εν λόγω αδείας δεόντως τεθεωρημένης υπό της αρμοδίας αστυνομικής αρχής.