ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-4-1940

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Εις ένα τμήμα του μετώπου φρουρούμενον υπό των βρεταννικών στρατευμάτων, ο εχθρός ενήργησεν επίθεσιν με προπαρασκευήν και υποστήριξιν πυροβολικού. Η επίθεσις αύτη απεκρούσθη και ο εχθρός υπέστη αισθητάς απωλείας. Εις την περιοχή του Σάαρ το πυροβολικόν μας εξετέλεσε βολάς εναντίον εχθρικών οργανώσεων. Ανατολικώς των Βοσγίων δράσις των αναγνωριστικών μας στοιχείων. […] Η γερμανική επίθεσις ήρχισε πριν ακόμη εξημερώση αλλά το αγγλικόν πεζικόν αντιμετωπίσαν μετά θάρρους την επίθεσιν έτρεψεν εις φυγήν τους Γερμανούς οι οποίοι αφήκαν επί τόπου εξ νεκρούς. Εκ των Αγγλων ουδείς έπαθε.

ΚΟΡΣΕΣ: Αι Αγγλίδες διά να διατηρήσουν τας «γραμμάς» των απεφάσισαν να επανέλθουν εις την χρήσιν του κορσέ. Το περίεργον είναι ότι διά τους ιδίους ακριβώς λόγους που επανέρχεται τώρα ο κορσές είχε καταργηθή κατά τον προηγούμενον πόλεμο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αι ανακοινώσεις του κ. Αρίτα αποτελούν πρόλογον ιαπωνικής ενεργείας. Αι ιαπωνικαί εφημερίδες αφήνουν κατόπιν τούτου να υπονοηθή ότι πάσα μεταβολή του σημερινού καθεστώτος των εν τω Ειρηνικώ Ολλανδικών Κτήσεων θα προκαλέση ραγδαίαν αντίδρασιν εκ μέρους του Τόκιο.