ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26 – 4 – 1940

ΧΑΪΝΚΕΛ: Το ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον μεταδίδει ότι τα νέα γερμανικά καταδιωκτικά αεροπλάνα τύπου Χάινκελ [φωτ.], τα οποία ετέθησαν εις δράσιν υπό της γερμανικής αεροπορίας εις το Δυτικόν Μέτωπον, απεδείχθησαν ως άρισται μονάδες της αεροπορίας, αποτελούν δε αύξησιν της αεροπορικής δυνάμεως της Γερμανίας και ενισχύουν την άμυναν αυτής. Δύναται να λεχθή ότι το νέον αυτό γερμανικόν αεροπλάνον υπερτερεί των καταδιωκτικών τύπου Μέσσερσμιτ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Οι ιδιοκτήται κινηματογραφικών επιχειρήσεων θ’ αναγνωρίσουν –διότι είναι άνθρωποι λογικοί– ότι η απαγόρευσις της προβολής των «Παθών του Ιησού» υφ’ οιανδήποτε μορφήν και αν εμφανίζωνται από της οθόνης του κινηματογράφου αποτελεί στοιχειώδη πράξιν ευλαβείας προς τα ιερώτατα της θρησκείας μας. Γνωρίζομεν το είδος των ταινιών αυτών, ως επί το πλείστον ανοήτων και καταφανώς απομακρυνομένων της πραγματικής ιστορίας του Χριστού […].

EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Πρέπει να καθορισθή σαφώς ότι η ελληνική οικονομία διέρχεται περίοδον εξαιρετικώς κρίσιμον, κατά την οποία, όσον ασυμπαθές, και ίσως διά την μεταπολεμικήν περίοδον ασύμφορον, και αν είναι επιβάλλεται να ακολουθήση πολιτικήν αυταρκείας. Είναι συνεπώς πλέον ή επιβεβλημένον να στραφή η εσωτερική κατανάλωσις προς τα εγχώρια προϊόντα. Φαινόμενα ως αυτά τα οποία παρουσιάζει η αθηναϊκή αγορά, να εμφανίζωνται, δηλαδή, εις τας προθήκας των καταστημάτων βούτυρα ξενικής προελεύσεως, πρέπει να λείψουν. Εκ παραλλήλου, πρέπει να καταβληθή η μεγαλυτέρα δυνατή προσπάθεια διά να καταστή σαφώς γνωστόν εις τους Ελληνας ότι το συμφέρον του τόπου επιβάλλει να παύσουν καταναλίσκοντες είδη αλλοδαπής προελεύσεως. […] Αλλ’ ουδείς δεν ημπορεί να κατηγορήση τον Ελληνα καταναλωτήν διότι θα προτιμήση τα προϊόντα του τόπου του αντί των ξένων.