ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-4-1940

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ: Το Χαβάς αναφερόμενον εις τας εν Νορβηγία επιχειρήσεις λέγει ότι οι Γερμανοί χρησιμοποιούν ήδη την ιδίαν τακτικήν, την οποίαν εφήρμοσαν και εις Πολωνίαν. Θέτουν εις κίνησιν ελαφράς μηχανοκινήτους φάλαγγας των οποίων προηγούνται βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Πρόκειται περί επιδρομών, αι οποίαι ανοίγουν δίοδον διά μέσου των στενών κοιλάδων της κεντρικής Νορβηγίας και διασχίζουν την χώραν, χωρίς να την καταλάβουν. Επί τη βάσει των πληροφοριών τας οποίας παρέχουν τα ανακοινωθέντα, αγγλικόν και νορβηγικόν, τα οποία εδημοσιεύθησαν χθες την εσπέραν εις Λονδίνον, δύναταί τις να σχηματίση μίαν ιδέαν της καταστάσεως εν τη μεσημβρινή Νορβηγία.

EOΡΤΑΣΜΟΣ: Ο πρωθυπουργός και γενικός επιθεωρητής της Ε.Ο.Ν. κ. Μεταξάς καθώρισεν όπως η πρώτη Κυριακή εκάστου Οκτωβρίου εορτάζεται υπό της Ε.Ο.Ν. ως «Ημέρα των εθνικών ενόπλων δυνάμεων». Κατά την ημέραν αυτήν θα γίνωνται εις τους σχηματισμούς της Ε.Ο.Ν. κατάλληλοι ομιλίαι περί του έργου και της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων και των προς αυτάς οφειλομένων αισθημάτων. Συγχρόνως κατά την αυτήν ημέραν θα γίνωνται υπό των σχηματισμών της Ε.Ο.Ν. επισκέψεις των διαφόρων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και καταθέσεις στεφάνων εις μνημεία πεσόντων υπέρ πατρίδος.