ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-4-1940

ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ: Επίσημον πολεμικόν ανακοινωθέν εκδοθέν υπό του αγγλικού στρατηγείου εις το Νάμσος αναφέρει ότι οι Αγγλοι απέκρουσαν τον εχθρόν βορείως του Στένγερ. Επιθέσεις εχθρικών περιπολιών [φωτ.] απεκρούσθησαν μετ’ απωλειών. Συνελήφθησαν Γερμανοί αιχμάλωτοι.

ΠΙΣΤΟ ΜΕΛΟΣ: (Ποπώφ, υπουργός Εξωτερικών]: «Η εξωτερική θέσις της Βουλγαρίας είναι ανάλογος προς την των χωρών τας οποίας εφείσθη η σύρραξις. Η υπέρ της ειρήνης και της ουδετερότητος πολιτική μας, εκτιμωμένη τόσον από τους ουδετέρους όσον και από τους εμπολέμους, και περί της οποίας ουδείς δύναται να αμφιβάλη, ανταποκρίνεται προς τα συμφέροντα της χώρας και τα αισθήματα του λαού. […] Η Βουλγαρία πιστόν μέλος της Βαλκανικής οικογενείας, ουδέν θα αναλάβη το δυνάμενον να κλονίση την αμοιβαίαν εμπιστοσύνην, η οποία είναι απαραίτητος διά την ευημερίαν των Βαλκανίων».

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ: Εκ της προσφάτως δημοσιευθείσης στατιστικής του αγγλικού υπουργείου των Οικονομικών προκύπτει ότι ο αριθμός των εκατομμυριούχων εν Αγγλία ηυξήθη κατά 107 κατά το παρελθόν έτος. Οι Αγγλοι οι έχοντες ετήσιον εισόδημα άνω των 30.000 λιρών ανέρχονται εις 1.024.