ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 3-5-1940

ΑΠΟΣΥΡΣΗ: [Τσάμπερλαιν] «Υπό τας κρατούσας συνθήκας, κατέστη εις ημάς προφανές προ τινων ημερών, ότι ήτο αδύνατον λόγω της γερμανικής τοπικής αεροπορικής υπεροχής να αποβιβάσωμεν μεγάλα πυροβόλα και τανκς [στη Νορβηγία], τα οποία ήσαν απαραίτητα, διά να δυνηθούν τα στρατεύματά μας να αντιστούν εις την εκ νότου προέλασιν του εχθρού. Κατά συνέπειαν εκρίναμεν την παρελθούσαν εβδομάδα ότι πρέπει να εγκαταλείψωμεν πάσαν ιδέαν καταλήψεως του Τρόντγιεμ εκ νότου και ότι επομένως πρέπει να αποσύρωμεν τα στρατεύματά μας εκ της περιφερείας αυτής και να τα μεταφέρωμεν αλλαχού. Η επιχείρησις της αποχωρήσεως ενώπιον του εχθρού έχει αναγνωρισθή ως μία των λεπτοτέρων και δυσχερεστέρων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οπωσδήποτε εις την παρούσαν περίπτωσιν εξελίχθησαν τα πράγματα ευνοϊκώς δι’ ημάς».

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: Η ελβετική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην Περουβιανόν διπλωμάτην Κάρλος Μπάκουλα, τον επιλεγόμενον «βασιλέα των ναρκωτικών», ο οποίος υπήρξεν ο κυριότερος ήρως του σκανδάλου που εξερράγη τον Ιούνιον του 1938, όταν απεκαλύφθη ότι ο Μπάκουλα ήτο επί κεφαλής μιας διεθνούς οργανώσεως λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Εκ των ανακρίσεων διεπιστώθη ότι ο Μπάκουλα, επωφελούμενος των ευκολιών τας οποίας του εξησφάλιζεν η διπλωματική του ιδιότης, μετέφερε εις διάφορα κράτη τεραστίας ποσότητας ναρκωτικών. Εις εξ ταξίδια από την Ευρώπην εις την Νέαν Υόρκην μετέφερεν ενάμισυ τόνον ηρωίνης.

NTE BITO: Η υπό του Ιταλικού Ινστιτούτου μετακληθείσα διάσημος Ιταλίς καλλιτέχνις Τζιοκόντα ντε Βίτο, η οποία θα εμφανισθή την Παρακευήν 10 Μαΐου εις το θέατρον «Ολύμπια», είναι η μεγαλυτέρα βιολίστρια της Ιταλίας και πιθανόν ολοκλήρου του κόσμου. Tην σταδιοδρομίαν της ήρχισεν εις ηλικίαν μόλις 13 ετών και εθριάμβευσεν εις όλα τα μεγαλύτερα μουσικά κέντρα της πατρίδος της και του εξωτερικού.