ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-5-1940

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ: Κατά τας τελευταίας ημέρας αι ανασκαφαί έφερον εις φως μελαμβαφές αγγείον σπουδαίον διά την τοπογραφίαν της αρχαίας πόλεως. Επί των χειλέων του αγγείου τούτου είναι χαραγμένη δι’ ερυθρού χρώματος επιγραφή αναθηματική εις τον Θεόν Απόλλωνα, αποδεικνύουσα ότι το περίφημον ιερόν του Πυθίου Απόλλωνος έκειτο πλησίον του Ολυμπιείου [φωτ.]. Το εύρημα τούτο έχει εξαιρετικήν σημασίαν, καθ’ όσον πολλοί αρχαιολόγοι υπεστήριζον μέχρι τούδε, ότι το ιερόν του Απόλλωνος Πυθίου ήτο το σπήλαιον, το κείμενον επί της βορειοδυτικής πλευράς της Ακροπόλεως.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ: Ο πρωθυπουργός κ. Ντε Γκέερ, ομιλών σήμερον από ραδιοφώνου, είπεν ότι χθες την νύκτα συνελήφθησαν 21 άτομα, θεωρηθέντα επικίνδυνα διά την ασφάλειαν της χώρας. Ο κ. Ντε Γκέερ προσέθεσεν ότι αι συλλήψεις εγένοντο διά προσωπικούς λόγους και ουχί διά πολιτικά φρονήματα. Εν τούτοις εγνώσθη ότι αι συλλήψεις αυταί εγένοντο κατόπιν προσφάτου ανακοινώσεως, αποδιδομένης από τον αμερικανικόν ραδιοφωνικόν σταθμός εις τον Αντών Μούσερ, εκ της οποίας συνάγεται ότι εις περίπτωσιν εισβολής εις την Ολλανδίαν, οι Ολλανδοί εθνικοσοσιαλισταί δεν θα πολεμήσουν υπέρ της Βασιλίσσης των, αλλά θα παραμείνουν με εσταυρωμένας τας χείρας.