ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 7-5-1940

ΒΑΤΙΚΑΝΟ: […] η εφημερίς «Ρωμαίος Παρατηρητής», δημοσιογραφικόν όργανον του κράτους του Βατικανού, δεν θα πωλήται πλέον εντός της πόλεως της Ρώμης. Ούτω οι θέλοντες να διαβάζουν τον Ρωμαίον Παρατηρητήν» θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν εις το Βατικανόν.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: […] το ζήτημα των αγγλο-ιταλικών σχέσεων έφθασεν εις το διπλωματικόν προσκήνιον και απασχολεί το γενικόν ενταύθα ενδιαφέρον με την εις Ρώμην επάνοδον του πρεσβευτού της Αγγλίας σερ Πέρσυ Λώραιν […] και την άφιξιν ισχυρών συμμαχικών ναυτικών ενισχύσεων εις την Ανατολικήν Μεσόγειον. Οι αρμόδιοι αγγλικοί κύκλοι, ενώ παραδέχονται ότι αι αγγλοι-ιταλικαί σχέσεις έχουν ενταθή, δεν είναι εν τούτοις άνευ ελπίδος περί του ότι θα εξευρεθή ποιά τις βάσις συμφωνίας, η οποία θα λαμβάνη υπ’ όψιν τας οικονομικάς ανάγκας της Ιταλίας.

ΔΙΑΛΕΞΗ: Ο κ. Ζακ Κοπώ, διαπρεπής Γάλλος σκηνοθέτης, ποιητής, θεατρικός συγγραφεύς και κριτικός, τον οποίον φιλοξενεί από του Σαββάτου η ελληνική πρωτεύουσα, ωμίλησε προχθές εις την αίθουσαν του Γαλλικού Ινστιτούτου ενώπιον πολυαρίθμου ακροατηρίου διανοουμένων και καλλιτεχνών με θέμα: «Ο ποιητής και ο ηθοποιός».