ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-5-1940

ΑΠΟΤΥΧΙΑ: [Τσάμπερλαιν]: «Και έρχομαι τώρα εις τας επικρίσεις […] καθ’ ας η δύναμις, η προωρισμένη να βοηθήση την Φινλανδίαν, δεν θα έπρεπε να διαλυθή και εάν δεν διελύετο θα ήτο ικανή να προλάβη την υπό των Γερμανών κατάληψιν νορβηγικών λιμένων, ή τουλάχιστον να καταστήση δυνατήν την αποστολήν μεγαλυτέρων στρατιωτικών δυνάμεων εις το μέτωπον των επιχειρήσεων. Οσας δήποτε δυνάμεις και αν είχομεν εις την διάθεσίν μας, δεν θα κατωρθώναμεν να αναχαιτίσωμεν τους Γερμανούς, εάν οι Νορβηγοί δεν μας επέτρεπον να εισέλθωμεν εις την χώραν των. […] Δυστυχώς, εν τη αποφάσει των όπως τηρήσουν αυστηροτάτην ουδετερότητα δεν θα μας επέτρεπον ποτέ να εισέλθωμεν εις τους λιμένας τους. [Φωτ: Βρετανοί αιχμάλωτοι.]

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Η Α.Μ. ο Βασιλεύς μετά της Α.Β.Υ. του Διαδόχου, του Γενικού Διοικητού Θράκης και των λοιπών αρχών μετέβη και παρέστη εις τα εγκαίνια της νεοκατασκευασθείσης γεφύρας επί του Νέστου.

«ΕΥΤΥΧΩΣ»: Η τουρκική εφημερίς «Ιστικλάλ» γράφει ότι η ασφάλεια των τουρκικών συνόρων αρχίζει εις τα ελληνικά σύνορα. «Ευτυχώς –προσθέτει– την Ελλάδα διευθύνει ο μέγας πολιτικός κ. Ι. Μεταξάς».