ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 10-5-1940

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ: Εις την Γενεύην εδρεύει από της ενάρξεως του νέου πολέμου, όπως και κατά τον προηγούμενον, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η οποία περιλαμβάνει τμήμα εξυπηρετήσεως των αιχμαλώτων πολέμου. Από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου το τμήμα τούτο έχει αποστείλει εντός εξαμήνου 500 χιλιάδας επιστολάς αιχμαλώτων των εκατέρωθεν αντιπάλων προς τας οικογενείας των.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: […] ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης του πρακτορείου Ρώυτερ μετέδωσεν τα κάτωθι προγνωστικά επί της ενδεχομένης λύσεως του κυβερνητικού εν Αγγλία ζητήματος: «Θεωρείται σχεδόν βεβαία η αποχώρησις του κ. Τσάμπερλαιν, δεδομένου ότι τα γεγονότα της σημερινής ημέρας, επεβεβαίωσαν, αν μη ετόνισαν έτι περισσότερον, τα αισθήματα, τα οποία εξεφράσθησαν κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν της Βουλής των Κοινοτήτων. Η εκλογή του κ. Τσάμπερλαιν, όσον αφορά τον διάδοχόν του, κυμαίνεται μεταξύ του κ. Τσώρτσιλ, του λόρδου Χάλιφαξ και του κ. Λόυδ Τζωρτζ. Διά πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και αι δυσχέρειαι, αι οποίαι θα προέκυπτον εκ του γεγονότος ότι ο λόρδος Χάλιφαξ είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων και όχι της Βουλής των Κοινοτήτων, η εκλογή του κ. Τσάμπερλαιν θα πέση κατά πάσαν πιθανότητα επί του κ. Τσώρτσιλ. Μολονότι καμμία απόφασις δεν είναι δυνατόν να ληφθή προ της αύριον, πιστεύεται ότι το Εργατικόν Κόμμα θα είναι διατεθειμένον να μετάσχη κυβερνήσεως Τσώρτσιλ.

ΔΩΡΕΑ: Αι Αθήναι ή μάλλον η χώρα αποκτά προσεχέστατα εν ακόμη όργανον του αντιτραχωματικού αγώνος, το ειδικόν ορφανοτροφείον, το οποίον οφείλομεν εις την Σικιαρίδειον δωρεάν. Ενθαρρύνεται, λοιπόν, ο αγών, ο δύσκολος και επίπονος διαρκώς και η ενθάρρυνσις αυτή αποτελεί εγγύησιν διά την επιτυχίαν του.