ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-5-1940

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ: […] Η πολεμική κατάστασις εις την Ολλανδίαν και το Βέλγιον δύναται να συνοψισθή εις τας εξής γενικάς γραμμάς: Η ολλανδική και βελγική αντίστασις, επικουρουμένη από ισχυράς συμμαχικάς δυνάμεις αι οποίαι ολονέν συνενούνται με τα αμυνόμενα ολλανδοβελγικά στρατεύματα, κατώρθωσε να αναχαιτίση την γερμανικήν προέλασιν και να στηρίξη την πρώτην γραμμήν αμύνης. Εξ άλλου, αι κατά την πρώτην ημέραν εγκατασταθείσαι εχθρικαί νησίδες εις το έδαφος της Ολλανδίας διά της προσγειώσεως αλεξιπτωτιστών και καταλήψεις γηπέδων, εξεκαθαρίσθησαν, ανακτηθέντων των ολλανδικών αεροδρομίων.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Το Χαβάς μεταδίδει τηλεγράφημα εκ Καΐρου, το οποίον αναφέρει ότι […] ο ηγκυροβολημένος εις τον λιμένα της Αλεξανδρείας συμμαχικός στόλος έλαβε χθες αξιολόγους ενισχύσεις.

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ: Η πληθώρα των πολεμικών γεγονότων δεν επέτρεψεν εις τας στήλας της «Καθημερινής» να ασχοληθούν με την πρώτην εμφάνισιν της νέας μελοδραματικής μας σκηνής εις το «Παλλάς». Πολύ θα ήθελεν, εν τούτοις, να εξάρη την επιτυχή προσπάθειαν ενός κόσμου Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι υπό την δεξιάν διεύθυνσιν δεδοκιμασμένου συναδέλφου των, του κ. Οδυσσέως Λάππα, ηδυνήθησαν να παρουσιάσουν μίαν αρτίαν μελοδραματικήν παράστασιν. Ολα εις τους «Μποέμ» ήσαν καλά.