ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-5-1940

80 χρoνια πριν… 19-5-1940

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι Γερμανοί αγγέλλουν ότι διασπάσαντες τον εξωτερικόν περίβολον των οχυρώσεων της Αμβέρσης κατώρθωσαν να εισέλθουν εις την πόλιν. Αι Βρυξέλλαι επίσης παρέδοθησαν χθες εις τα γερμανικά στρατεύματα. Αι βρεταννικαί και βελγικαί δυνάμεις συμπτύσσονται δυτικώς των Βρυξελλών προσπαθούσαι να παρακωλύσουν την προέλασιν των Γερμανών προς τας βελγικάς ακτάς. Η κίνησις των δυνάμεων αυτών εξετάθη από του Εσκώ μέχρι του Σαμπρ και ηκολούθησε διαγεγραμμένον στρατηγικόν σχέδιον μετά την εκουσίαν εγκατάλειψιν της ωχυρωμένης γραμμής του ποταμού Ντυλ [φωτ. Ο δήμαρχος των Βρυξελλών παραδίδει την πόλη στα γερμανικά στρατεύματα.]

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ: «Πρόκειται ν’ αρχίσουν μετ’ ου πολύ αι παιδικαί εξοχαί. Προς τούτο έχω την υποχρέωσιν να επιστήσω αμέριστον την προσοχήν των διευθυνουσών επί των κάτωθι. Αυστηράν τήρησιν τάξεως και ιεραρχικής πειθαρχίας εφ’ ολοκλήρου του μονίμου ή προσωρινού προσωπικού. Πάσα παρεκτροπή να αναφέρηται αμέσως ημίν. Συμπεριφορά του προσωπικού προς τους τροφίμους παίδας μητρική, ευγενής, αξιοπρεπής. Να ληφθή υπό βασικήν όψιν, ότι τα προσερχόμενα εις τας εξοχάς παιδιά έρχονται εις το Ιδρυμά μας, αφίνοντα την οικογενειακήν των στέγην, διά παραθερισμόν και ωφέλειαν υγιεινήν ψυχικώς και σωματικώς.