ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-5-1940

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Μολονότι ευρίσκεται πολύ μακράν της πολεμικής ζώνης, η Αίγυπτος συνεχίζει πυρετωδώς τας προπαρασκευάς της διά την άμυναν του εδάφους της. Αι εν Αιγύπτω βρεταννικαί δυνάμεις ενισχύθησαν σημαντικώς. Εις την Δυτικήν Ερημον οι Νεοζηλανδοί εξετέλεσαν μεγάλα γυμνάσια και η «Γραμμή Τουταγχαμών», ή όπως αποκαλείται υπό τινων άλλων, η «Γραμμή Φαρούκ» ωργανώθη τελείως. Η εναέριος άμυνα ετελειοποιήθη κατά μήκος των μεσογειακών ακτών, από του Σολλούμ μέχρι της Ράφας, καθώς και από του Σολλούμ μέχρι των συνόρων του Σουδάν.

ΤΑΡΑΧΕΣ: Το πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Ρετζίνας του Σακατσέβαν της Αμερικής ότι φιλογερμανικά στοιχεία είχον σχεδιάσει να συγκροτήσουν σύσκεψιν εις κεντρικήν τινά αίθουσαν της πόλεως. Τούτο προεκάλεσε ταραχάς, καθ’ ας πολλά κτίρια, περιλαμβανομένων δύο ξενοδοχείων, υπέστησαν ζημίας. Η αστυνομία, ενισχυθείσα υπό εφίππου δυνάμεως, αποκατέστησε την τάξιν.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τονίζεται εν αρχή ότι από της ενάρξεως της διεθνούς συρράξεως, ήρξατο δημιουργουμένη γενική τάσις ανατιμήσεως όλων των ειδών, καθ’ όσον τα μεν εκ του εξωτερικού εισαγόμενα όχι μόνον υπερετιμήθησαν εις τας πηγάς των αλλά και επεβαρύνοντο με με βαρείς ναύλους και ασφάλιστρα […].